Beskärning av Buskar & Träd

Klippta Häckar

Häckar är viktiga för avgränsning och rumsbildning i trädgården. Att forma buskar och träd har människan gjort så länge som det funnits trädgårdar. Men för ett lyckat resultat gäller det att välja rätt art och sort som är härdig på platsen och som klarar att ge det estetiska uttrycket man vill uppnå.

Häcken ska vara som bredast ned mot marken och långsamt smalna av mot toppen. Genom denna form når ljuset ända ner till grenarna vid marken. Häcken blir genom detta tät ända ner till marken.

Trädbeskärning

Trädvård är ett mycket omfattande ämne och vad som nämns nedan är bara några viktiga principer om vad som gäller för trädbeskärning. Anledningen till att man beskär träd är att man vill få vackra, friska och säkra träd. Och i fråga om fruktträd så beskär man också för att få en god avkastning av frukt.

| Då träd är levande organismer så kan en felaktig utförd beskärning ödelägga trädet för all framtid

Beskärning Av Fruktträd

Fruktträd bör beskäras varsamt och anpassat till trädens form och växtsätt för därigenom skapa ett friskt och vackert träd. Genom att beskära ett fruktträd på ett korrekt sätt från början leder det till ett välformat träd med en kraftig stam och starka gren-infästningar, vilket förebygger att fläkningsskador uppkommer.

En regelbunden underhållsbeskärning ger ett friskare träd med större mängd fruktved som ger bättre frukt.

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning är något av det mest kostnadsbesparande man kan göra. En korrekt utförd uppbyggnadsbeskärning under trädens unga år gör att när trädet blir stort har det ett minimalt eller inget behov av beskärning.

Den övergripande målsättningen är att i god tid rätta till trädets växtsätt så att framtida tekniska svagheter undviks och att trädet får ett vackert och för platsen ändamålsenligt växtsätt. Man bör kontrollera unga träd åtminstone vartannat år.

Årstider För Beskärning Av Respektive Trädart

Den ur trädets synpunkt bästa årstiden för beskärning är juli-augusti-september (JAS perioden). De flesta trädarter går dock utmärkt att beskära även under februari-april.

En del trädarter har dock en mycket stark savstigning redan tidigt på våren och bör således inte beskäras då. Exempel på dessa arter är lönn och björk, som således beskärs under JAS perioden.

Hamling

Har en tidigare kapning av trädet orsakat alltför stora rötangrepp i stammen, så kan det vara nödvändigt att ”återhamla” alla grenar helt till kapstället med vissa års mellanrum för ökad hållfasthet.

Denna åtgärd strider mot tidigare presenterade regler vad gäller snittstorlek m.m. Dock kan detta ändå vara lösningen, då valet annars står mellan det, och att fälla trädet.

Kostnadsfri offert

Vill du veta mer om vår tjänst eller vill ha en kostnadsfri offert så fyll i kontaktformuläret så hjälper vi dig.

Rutavdrag

Vid arbeten som t.ex beskärning av träd & buskar, häckklippning, gräsklippning och andra skötseltjänster så är du berättigad till rutavdrag upp till 50% på arbetskostnaden. Alla personer över 18 år som haft tillräcklig inkomst är berättigade till rutavdrag upp till 25 000 kr.

Rutavdraget dras av direkt på fakturan och om du inte sedan beviljas rutavdrag när ansökan om utbetalning görs från skatteverket debiteras du även denna del.